Thông báo V/v mời tham gia viết bài tham gia Hội thảo khoa học