THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI B2017 - TTB - 07

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI B2017 - TTB - 07

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng để nâng cao hiệu quả quản trị đối với các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Mã số: B2017-TTB-07

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Thị Sen

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Tây Bắc

- Thời gian thực hiện:Từ tháng 1/2017- T12/2018

2. Mục tiêu:

- Hệ thống hóa và làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard- BSC) trong quản trị các bệnh viện công;

- Làm rõ được thực trạng ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng để nâng cao hiệu quả quản trị của các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La;

- Đề xuất được giải pháp ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng để nâng cao hiệu quả quản trị của các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Tính mới và sáng tạo:

- Đề tài đã hệ thống được cơ sở lý luận, đồng thời tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về phương pháp thẻ điểm cân bằng với quản trị, hiệu quả quản trị và hiệu quả hoạt động của các đơn vị phi lợi nhuận, y tế và bệnh viện trên các mặt tài chính và phi tài chính làm cơ sở nền tảng khoa học vận dụng đưa ra kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Đề tài đã đề xuất được mô hình nghiên cứu phù hợp dựa trên cơ sở ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng.

- Trên cơ sở khảo sát dữ liệu từ nhà quản trị bệnh viện trên địa bàn tỉnh Sơn La dựa trên các khía cạnh đánh giá của thẻ điểm cân bằng, đề tài đã chỉ ra được những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả bệnh viện để làm cơ sở vận dụng đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị của các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Đề tài đã phân tích được mối quan hệ giữa hiệu quả quản trị và hiệu quả bệnh viện dựa trên phương pháp thẻ điểm cân bằng. Đây là cơ sở khoa học để đề tài  ứng dụng đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La.

4. Kết quả nghiên cứu:

Nội dung 1: Cơ sở lý luận chung và tổng quan về phương pháp thẻ điểm cân bằng với quản trị trong lĩnh vực y tế và bệnh viện.

-  Đề tài đã hệ thống hóa được những nội dung cơ bản mang tính cơ sở lý luận về quản trị và hiệu quả quản trị. Đồng thời, tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về phương pháp thẻ điểm cân bằng với hiệu quả quản trị và đánh giá hiệu quả trong lĩnh vực y tế và bệnh viện. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu này, nhóm tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu phù hợp dựa trên phương pháp thẻ điểm cân bằng gồm 6 khía cạnh: Kế hoạch chiến lược, Sứ mệnh, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Đào tạo và phát triển nhân viên, Tài chính.

- Nội dung 2: Đánh giá thực trạng quản trị theo mô hình thẻ điểm cân bằng tại các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đề tài đã khảo sát dữ liệu từ nhà quản trị bệnh viện trên địa bàn tỉnh Sơn La dựa trên các khía cạnh đánh giá của thẻ điểm cân bằng theo mô hình nghiên cứu đề xuất trên đây. Kết quả thu được 6 nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn Ladựa trên thẻ điểm cân bằng với 6 khía cạnh đề xuất theo mô hình trên đây. Tuy nhiên, trong 6 nhân tố của thẻ điểm cân bằng có 4 nhân tố ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả của các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La, đảm bảo mức ý nghĩa thống kê  >90% theo thứ tự giảm dần dựa trên hệ số β thu được trong phương trình hồi quy mô hình nghiên cứu như sau: Quy trình nội bộ, Tài chính, Sứ mệnh, Kế hoạch chiến lược. Hai nhân tố Khách hàng, Đào tạo và phát triển nhân viên mặc dù có sự ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả của các bệnh viện công của tỉnh Sơn La, tuy nhiên chưa đạt tiêu chuẩn về mức ý nghĩa thống kê. Mô hình hồi quy 6 nhân tố trên thu được kết quả R2 = 0.536, do đó 53,6% sự thay đổi của biến phụ thuộc Hiệu quả bệnh viện được giải thích bởi 6 biến độc lập trên đây. Đồng thời, đề tài rút ra mối quan hệ giữa hiệu quả quản trị và hiệu quả bệnh viện dựa trên vận dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng.

 - Nội dung 3: Ứng dụng đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tại các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La

Từ kết quả nghiên cứu trong nội dung 2 đề tài đã thảo luận, phân tích chỉ ra mối quan hệ giữa hiệu quả quản trị và hiệu quả bệnh viện. Đây là cơ sở khoa học để đề tài đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả quản trị đối với các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La dựa trên thẻ điểm cân bằng về các mặt tài chính và phi tài chính sau: Kế hoạch chiến lược, Sứ mệnh, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Đào tạo và phát triển nhân viên, Tài chính.

- Nội dung 4: Tổng kết kết quả nghiên cứu của đề tài

Đề tài đã thực hiện tổng hợp lại các kết quả nghiên cứu trong các nội dung 1, 2, 3 đã chỉ ra trên đây. Đồng thời, chỉ ra các hạn chế nghiên cứu này và các hướng nghiên cứu trong tương lai có thể vận dụng.

5. Sản phẩm:

Stt

Tên sản phẩm

Số lượng theo thuyết minh

Số lượng đạt được

% So với TM

 

Ghi chú

I

Sản phẩm khoa học (Các công trình khoa học sẽ được công bố)

 

 

100

Hoàn thành

1.1

Bài báo khoa học

02 bài

02 bài

100

Hoàn thành

II

Sản phẩm đào tạo (Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ,...)

 

 

100

Hoàn thành

2.1

Hỗ trợ đào tạo

01 tiến sĩ

01 tiến sĩ

100

Hoàn thành

III

Sản phẩm ứng dụng

 

 

100

Hoàn thành

3.1

Mô hình nghiên cứu

01 Mô hình

01 Mô hình

100

Hoàn thành

3.2

Báo cáo về thực trạng ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng để nâng cao hiệu quả quản trị của các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La

01 báo cáo

01 báo cáo

100

Hoàn thành

3.3

Bản đề xuất các giải pháp ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng để nâng cao hiệu quả quản trị của các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La

01 báo cáo

01 báo cáo

100

Hoàn thành

 

 

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

6.1. Phương thức chuyển giao và địa chỉ ứng dụng

  • Phương thức chuyển giao

        - Báo cáo kết quả nghiên cứu sẽ được công bố công khai cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị trong các bệnh viện, các giảng viên và sinh viên quan tâm.

        - Tác giả sẽ tư vấn trực tiếp giúp vận dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng để nâng cao hiệu quả hoạt động của các bệnh viện công.

  • Địa chỉ ứng dụng

         + Tại bộ phận quản lý trong các Bệnh viện trên địa bản tỉnh Sơn La.

        + Tại Trường Đại học Tây Bắc - Tỉnh Sơn La

         + Các đơn vị sự nghiệp công khác quan tâm.

6.2. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo

- Góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ nghiên cứu đối với chủ nhiệm và các thành viên tham gia đề tài.

- Là tài liệu tham khảo phục cho giảng dạy và học tập của sinh viên khối ngành kinh tế.

- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ, chuyên ngành kế toán, kiểm toán và phân tích với đề tài cùng hướng nghiên cứu.

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

- Đề tài đã vận dụng được mô hình nghiên cứu phương pháp thẻ điểm cân bằng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tại các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đây là vấn đề nghiên cứu mới, nên kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được vận dụng cho các nghiên cứu liên quan trong lĩnh vực hoạt động sự nghiệp, đồng thời sẽ trở thành tài liệu nghiên cứu cho những nhà nghiên cứu về vấn đề này.

 - Đề tài kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng với các kỹ thuật phân tích thống kê, đảm bảo độ tin cậy của kết quả đưa ra. Vì vậy, phương pháp này sẽ được các giảng viên, sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học tham khảo và vận dụng hiệu quả trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau về vấn đề kinh tế- xã hội.

Đối với phát triển kinh tế-xã hội

Thứ nhất, đề tài này có đóng góp trước hết đối với các nhà quản lý bệnh viện trên địa bàn tỉnh Sơn La, giúp đánh giá về vấn đề quản lý, đồng thời sẽ có những chiến lược, chính sách và giải pháp để thực hiện điều hành quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị hơn nữa trong thời gian tới.

Thứ hai, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam nói chung, các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng, có thể dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài, vận dụng để đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị của đơn vị.

Thứ ba, kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần hướng tới đạt mục tiêu về mặt xã hội là nâng cao chất lượng dịch vụ y tế góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, tăng sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ khám chữa bệnh.

Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

- Chủ nhiệm và các thành viên tham gia đề tài được tham gia nghiên cứu sâu, góp phần phát triển năng lực nghiên cứu cho các giảng viên Khoa Kinh tế - Trường Đại học Tây Bắc. Đồng thời, các giảng viên tham gia đề tài được kết hợp giữa lý thuyết và thực tế trong giảng dạy và nghiên cứu giúp hiện thực hóa lý thuyết vào thực tế, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn sâu trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên.

- Đối với các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu: Được ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào trong công tác điều hành quản lý để công tác này ngày càng có hiệu quả mà không tốn kém chi phí trong đơn vị.

Tin khác
Tra cứu khoa học công nghệ
Chủ để NC
Loại đề tài
Lĩnh vực
Năm
Tên đề tài
Đăng nhập
Tài khoản
Mật khẩu
Thống kê truy cập
Đang online: 1
Số lượt truy cập: 486,483
loi chuc sinh nhat hay
cau noi ve tinh yeu
cau noi ve cuoc song